Klubbens love

§ Navn og hjemsted § Avlsarbejde § Regnskab § Urafstemning
§ Organisation § Medlemskab § Generalforsamling § Opløsning af klubben
§ Klubbens formål § Bestyrelsen § Disciplinærsager § Ikrafttræden

 

 

Navn og hjemsted
§ 1. Klubbens navn er Dansk Bullmastiff Klub. Klubben er stiftet den 1. januar 1996

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

Organisation
§ 2. Klubben er opbygget med:

a) Urafstemning §18
b) Generalforsamling §11-14
c) Bestyrelse § 7-9
d) Medlemmer § 5

Klubbens formål
§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at  arbejde for at fremme kendskabet til Bullmastiffen og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Avlsarbejde
§ 4. DBK er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejde vedrørende Bullmastiffen.

Stk. 2. Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3. Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis avlsmæssige begrundelser herfor forligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab

Indmeldelse
§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Afgørelse vedr. medlemsoptagelse træffes af DBK`s bestyrelse.

Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret.
De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggende er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Ophør
Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. december.

Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest den 10. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af evt. indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed.

Kontingent
§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent samt et evt. indmeldelsesgebyr.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. For hvert ekstra husstandsmedlem med samme bopæl betales halvt kontingent, oprundet til nærmeste ti. Ved indmeldelse i klubben imellem 1. Juli og 30. September betales halvt kontingent og medlemskabet er gældende for resterende del af det indeværende kalenderår. Ved indmeldelse i klubben imellem 1. Oktober og 31. December betales fuldt kontingent og medlemskabet er gældende for resterende del af indeværende kalenderår samt følgende kalenderår.

Stk. 4. Opdrættere, der er medlem af DBK, kan indmelde nye hvalpekøbere for halvt årligt kontingent. For hvalpe købt i tidsrummet imellem 1. Januar og 30. September gælder medlemskabet for resterende del af indeværende år. For hvalpe købt efter 1.oktober gælder medlemskabet for resterende del af indeværende kalenderår samt følgende kalenderår.

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammnensætning
§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesse og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. §5 stk. 3 og §6 stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen
§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4. Ved indkaldelse af suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallige ved, at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal stilles af mindst 3 medlemmer.

Stk. 7. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jvf. § 5 stk 3. og § 6 stk. 2, senest 10 dage før generalforsamlingen, og de kan afleveres person-ligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Bestyrelsens arbejde
§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer,( hvoraf den ene skal være formand eller næstformand).

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigts mæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste. Disse udgifter skal dog forinden være godkendt af bestyrelsen.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKK´s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab
§ 10. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 15. februar.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling
§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Bestyrelsen tilsigter at generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jvf. §8 stk. 6.

§11, stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne på deres oplyste mailadresse samt lægges på klubbens medlemssider på hjemmesiden:
- det reviderede regnskab
- stemmesedler
- evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelses gebyr
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Fremtidig virksomhed
11. Eventuelt

Afstemning på generalforsamling
§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, jvf . dog stk. 3, samt § 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Der kan kun stemmes ved fuldmagt, hvis det drejer sig om en person fra medlemmets husstand, f.eks. ægtefælle eller samlever.

Stk. 3. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed, dog medregnes blanke stemmer ikke. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager
§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger
§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af
       1.)misbilligelse
       2.)eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke.
c) Frakendelse af tillidshverv.
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f)  Eksklusion.
g) Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Dansk Bullmastiff Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse.

Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger
§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

Urafstemning
§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jvf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3. Mindst 2 bestyrelses medlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være tilstede når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Opløsning af klubben
§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. for vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære gemeralforsamling efter indstilling i bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn i hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden

§ 20. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 1995.

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder ikraft den 1. januar 1996.

Ændring af § 6 stk. 3 og 4 er vedtaget ved urafstemning den 1. august 1997.

Ændring af § 6. stk. 3 og 4 er godkendt af DKK og træder i kraft den 1. januar 1998.

Ændring af  § 1, stk. 3, § 5, stk. 2, § 9, og §§ 15-17 er vedtaget ved urafstemning og godkendt af DKK den 3. februar 2014.

Ændring af  § 11, stk. 5 er vedtaget ved urafstemning og godkendt af DKK den 30. september 2016.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler